Flashligh - masturbator,onanie,nejlepší


E N G L I S H   V E R S I ON

Internet pages www.zadecky.cz contain sexual or erotic PHOTOS OF FEMALE BUTTS, which would scandalize some persons and so are determined to view only for capable and full-aged persons.
By entering these sites (by pressing ENTER button) I subscribe following entrance terms and I state that:Č E S K Á   V E R Z E

Internetové stránky www.zadecky.cz obsahují sexuálně či eroticky laděné FOTOGRAFIE ŽENSKÝCH ZADEČKŮ, které by mohly pohoršovat některé osoby a jsou proto určeny k prohlížení pouze osobám způsobilým a plnoletým.
Vstupem na tyto stránky (stištěním tlačítka VSTUPTE) plně souhlasím s následujícími vstupními podmínkami a prohlašuji:

1.  
2.  

3.  

4.  

5.  

6.  
I'm full-aged, it means in age 18 or older !
I realize fact, that I'm entering internet pages with a sexual or erotic content !
I'm not entering these internet pages from a country, where these material is forbidden !
I realize fact, that by failure of these entrance terms I run a risk criminal prosecution !
Interest of released material here is a strictly private and only for my personal use !
I appreciate, that all material released here is liable to Copyright Act, it means, that is strictly forbiden copy of contant and henceforth distribute without a licence of author !
1.  
2.  

3.  

4.  


5.  

6.  
Jsem plnoletý, tedy ve věku 18-ti let či starší !
Uvědomuji si skutečnost, že vstupuji na stránky se sexuálně či eroticky laděným obsahem !
Nepřistupuji na stránky ze země, kde jsou materiály s touto tématikou zakázány !
Uvědomuji si skutečnost, že porušením těchto vstupních podmínek se vystavuji riziku občanskoprávního i trestněprávního stíhání !
Zájem o zde zveřejňovaný materiál je čistě soukromý a pouze pro mou vlastní potřebu !
Uvědomuji si, že veškerý zde uvedený materiál podléhá autorskému zákonu, tedy že je zakázáno jej kopírovat a nadále šířit bez povolení autora !

If you agree with these entrance terms, enter our site.


Souhlasíte-li tedy se zde uvedenými vstupními podmínkami, pak vstupte.


EACH OF WOMEN HERE PUBLICATED WAS FULL-AGED IN TIME OF CREATING PHOTOS, IT MEANS IN AGE 18 OR OLDER !


KAŽDÁ Z ŽEN ZDE ZVEŘEJNĚNÝCH BYLA V DOBĚ POŘIZOVÁNÍ FOTOGRAFIÍ PLNOLETÁ, TEDY VE VĚKU 18-TI LET ČI STARŠÍ !

ENTER LEAVE VSTUPTE ODEJDĚTE
 KONEČNĚ SI HO POŘADNĚ VYHOŇ !!!

© 2014, www.zadecky.cz info [@] zadecky [dot] cz